Terug naar Lichtjeswandeling 2022

Reglement: Lichtjeswandeling Obdam 28-12-2022

Reglement:  Lichtjeswandeling Obdam 28-12-2022

 1. De Lichtjeswandeling wordt georganiseerd door Organisatie Lichtjeswandeling Obdam  en valt onder de auspiciën van Handbalvereniging Victoria O te Obdam. (KvKnummer  40625038).
 2. Deelname is op vrijwillige basis en op eigen risico. De organisatie kan op geen enkele wijze verantwoordelijk of geldelijk aansprakelijk gesteld worden voor ongevallen en/of ziekte van de deelnemers en beschadiging of verlies van bezittingen.
 3. De inschrijving geschiedt uitsluitend onder de voorwaarden zoals door de organisatie bepaald en is strikt persoonlijk en niet overdraagbaar. Indien van deelname wordt afgezien, bestaat er geen recht op teruggave van het inschrijfgeld, ongeacht de reden.
 4. Het is niet toegestaan voor de deelnemers om: vernielingen, beschadigingen en/of lichamelijk letsel toe te brengen;  uiting te geven aan politieke gezindheid; aanstootgevend te kleden en/of gedragen; luid spelende muziekdragers mee te nemen; reclame te voeren, afval en/of rommel langs de route achter te laten; brandende voorwerpen met vuur bij zich te dragen; te snelwandelen of in looppas voort te bewegen.
 5. De deelnemers zijn verplicht de aangegeven routes te volgen en eventuele aanwijzingen van de organisatie, politie, verkeersregelaars en overige medewerkers strikt op te volgen
 6. De Wegenverkeerswet 1994 en het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990 blijven tijdens de Lichtjeswandeling onverkort van kracht, tenzij uitdrukkelijk anders aangegeven. Overtreding van het bij of krachtens dit reglement gestelde kan leiden tot (voorwaardelijke) uitsluiting van (verdere) deelname.
 7. De deelnemers zijn gehouden aan de voorgeschreven start- en finishtijden en dienen zich persoonlijk te melden bij de start- alsmede de finishcontrole.
 8. Het meenemen van honden en andere soortgelijke dieren is niet toegestaan.
 9. Overtreding van het in dit reglement genoemde zal in het uiterste geval kunnen leiden tot uitsluiting van verdere deelname.
 10. De organisatie behoudt het recht op wijziging of afgelasting van de route en start- c.q. finishtijden / – plaatsen ten gevolge van extreme weersomstandigheden, dan wel andere redenen/calamiteiten. Er bestaat in dit geval geen recht op teruggave van het inschrijfgeld.
 11. De organisatie accepteert geen verantwoording wanneer het evenement door overmacht afgelast of verschoven zou moeten worden.
 12. Portretrecht: Met de inschrijving gaat de deelnemer akkoord met het eventuele gebruik van zijn/haar beeltenis in druk, foto, film/video, DVD, TV-beelden etc. voor  promotionele of voorlichtende doeleinden van deze Lichtjeswandeling en eventuele Lichtjeswandelingen in de toekomst georganiseerd in Obdam. Mocht u hiermee niet akkoord gaan dan verneemt de organisatie dit schriftelijk en ondertekend uiterlijk 1 week na het evenement. Er kan in geen enkel geval een vergoeding gevorderd worden.
 13. Het dragen van veiligheidsvestjes wordt aangeraden.
 14. Begeleiding ouders/verzorgers: Kinderen onder de 10 jaar:  alleen met begeleiding.
 15. In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist de organisatie.
 16. Met het inschrijven voor deze Lichtjeswandeling verklaart de deelnemer zich bekend en akkoord met het bij of krachtens dit reglement bepaalde.
 17. Het Nederlands recht is van toepassing.

Vastgesteld in de vergadering van de organisatie op:  07-11-2018 te Obdam