Terug naar Vereniging

Omni Victoria-O

VICTORIA O-OMNI …. geen voetbal, geen handbal, maar toch . . .

Wie kent ze niet, de twee “afdelingen” van Victoria? Maar er is nog derde, iets minder bekend onderdeel van Victoria : de ‘OMNI’.

Hoe zit dat?
Van oudsher waren wij een voetbalvereniging; Maar rond 1980 ontstond er binnen de voetbalvereniging een handbalafdeling. Die afdeling moest echter een zelfstandige vereniging worden, anders kon je je niet aansluiten bij de landelijke handbalorganisatie. Op dat moment is er in overleg met de notaris besloten om drie nieuwe verenigingen op te richten:

 • Victoria O. Voetbal,
 • Victoria O. Handbal en
 • Victoria O. Omni.

De ‘Omni’ kreeg slechts 2 leden : de voetbal- en de handbalvereniging.

Doel van de Omni : het behartigen van de gezamenlijke belangen. Die gezamenlijkheid zit vooral in het belang van goede kleedaccommodatie en van een goed functionerend clubhuis. Vandaar dat Victoria O. Omni eigenaar / beheerder werd van de onroerende zaken waar de leden dan natuurlijk gebruik van gingen maken.
Het bestuur van de Omni wordt gevormd door een dagelijks bestuur aangevuld met de voorzitters van Voetbal en Handbal. Hoewel dit ‘college’ regelmatig vergadert, wordt het dagelijkse werk verricht door de Konkelcommissie. Dit zijn de Victoria O.- kanjers:

 • Jan Zomer,
 • Marcel Veldman,
 • Ron Smit en
 • Niek de Boer.

deze mensen zorgen er samen met heel veel vrijwilligers voor dat onze Konkel al sinds de opening in 1973 de plek is waar alle Victorianen en alle supporters zich steeds weer heel erg thuis voelen; een plek voor iedereen die vindt dat hij / zij bij de Victoria O – familie hoort.

De Omni bestaat uit

 • voorzitter Jos Ursem,
 • secretaris Wilma Steltenpool,
 • penningmeester Ruud Leek,
 • lid en voorzitter handbal Jan Hoedjes en
 • lid en voorzitter voetbal Cees Koning.

De Omni houdt zich dus met tal van bestuurlijke zaken bezig. Die zaken zijn bij de meeste handbal- en voetballeden niet bekend of niet helemaal duidelijk. Dat is helemaal niet erg. Maar toch is het wel eens hándig om te weten wat we doen.
Neem bijvoorbeeld de sponsoring van een aantal activiteiten. De gelden die de Omni beheert bestaan voor een groot deel uit Konkel-opbrengsten. De meest logische manier van sponsoren is dan ook een toezegging op (een aantal) producten die in de Konkel worden verkocht.
We hanteren hierbij de volgende criteria:

– de activiteit is Victoria handbal en/of voetbalgericht, dus voor onze eigen leden of in toernooivorm.
– de activiteit wordt in eerste instantie binnen het eigen handbalbestuur of voetbalbestuur overlegd
– de activiteit wordt binnen de Konkelcommissie overlegd.

Het klinkt allemaal wat streng maar is toch wel heel logisch. Je kunt geen toernooi organiseren als je eigen bestuur daar nog niet vanaf weet! En daarnaast is het natuurlijk van groot belang dat de Konkel (medewerkers!) en de velden en kleedkamers beschikbaar zijn.
Net als elk bestuur wordt ook door de Omni regelmatig vergaderd; 5 keer met het dagelijks bestuur, voorzitter, penningmeester, secretaris en 5 keer met onze twee leden erbij, de voorzitter van de handbal en de voorzitter van de voetbal.
Naast onze eigen vergadering zit een afvaardiging van de Omni bij de vergaderingen van de Konkelcommissie, het kloppend hart binnen onze vereniging.
In die vergaderingen werd in 2009 onder andere gesproken over:

Capaciteitsproblemen.
Vanwege het capaciteitsprobleem met de kleedkamers is er in oktober 2009 een verzoek naar de gemeente Koggenland gegaan voor subsidie voor vier nieuwe kleedkamers. Jan Zomer heeft een tekening gemaakt en met een aantal schema’s zoals de bezettingen op de zaterdag en de zondag, en richtlijnen vanuit de bond is dit verzoek in behandeling genomen. Wethouder Jan Vriend heeft in januari ons sportcomplex bezocht. We wachten nog op een antwoord maar het ziet er niet ongunstig uit.

Alcoholgebruik en IVA
Een ander punt met de gemeente Koggenland is het alcoholgebruik. Omdat West-Friesland koploper is in het alcoholgebruik heeft de gemeente Koggenland gemeend een bijeenkomst te moeten organiseren over alcohol en paracommercie. Omdat de gemiddelde leeftijd waarop kinderen beginnen met het drinken van alcohol bijzonder laag is, is de gemeente een anti
alcoholproject gestart. Ook de sportverenigingen worden erop gewezen dat het een gezamenlijke verantwoordelijkheid is om het drankgebruik onder jongeren te verminderen.
Alle barvrijwilligers zijn verplicht een IVA cursus te volgen, IVA staat voor Instructie Verantwoord Alcoholgebruik. De gemeente Koggenland neemt eenmalig de kosten voor deze cursus op zich en daarna is het aan de verenigingen zelf. Wanneer de barmedewerkers deze cursus niet hebben gevolgd kan de (tap)vergunning in het geding komen.
Vrij streng beleid en we gaan ook zeker de barmedewerkers die deze cursus nog niet hebben gevolgd benaderen. Zo’n cursus duurt 2 ½ uur en kan bij voldoende belangstelling in de Konkel worden gehouden.

Leren Signaleren
Naast de IVA biedt de gemeente een cursus Leren Signaleren aan. Deze cursus is met name voor trainers en begeleiders bedoeld. De bedoeling van de cursus is, signaleren en alert reageren wanneer het niet goed gaat met iemand. Wij, en met ons ook de andere verenigingen in Koggenland, vragen ons wel af hoe ver we hierin mee moeten gaan en de begeleiding van de jeugd hier mee moeten confronteren. Uiteraard zal dit wel worden gepolst bij deze groep vrijwilligers.

De beheerssituatie
Naar aanleiding van de aanleg van het kunstgrasveld kwam in december 2009 een verzoek vanuit de gemeente Koggenland om in gesprek te gaan over de eigendomssituatie van onze opstallen in het kader van “gelegenheid geven tot beoefening van sport” en BTW. Het gaat te ver om in dit jaarboek de gehele situatie te omschrijven maar heel kort gezegd is na gedegen onderzoek de Omni akkoord gegaan met een wijziging in de beheerssituatie.
De financiële voordelen, de verlaging van het BTW tarief, die hieruit voortvloeien komen ten goede aan de sport.

Burgerhulpverlening
De Omni heeft in 2009 en 2010 een begin gemaakt met het ( laten) opleiden van leden van de vereniging tot AED hulpverleners. In 2010 is de gemeente Koggenland aangesloten op het alarmeringssysteem van het project “Burger AED”. Alle burgers die in het bezit zijn van het certificaat kunnen zich aansluiten op het alarmeringssysteem en via een sms’je van de meldkamer in actie komen bij een hartstilstand. Kijk eens op www.burgerAED.nl !

Je ziet, buiten de handbal- en voetbalzaken om is er best nog het één en ander te regelen binnen de vereniging. Wij doen dat achter de schermen met véél plezier en wensen jullie voor de schermen een héél sportief verenigingsjaar toe!